Målsætninger og værdier

Målsætning og Værdier

Akaciegårdens målsætning er at det skal være et godt hjem for hver enkelt af beboerne. Med et godt hjem mener vi, at en hver beboer skal føle et fristed, hvor der er trygt og varmt og med respekt for hjemmets øvrige beboere. Et sted hvor man altid kan få de basale behov dækket, hvor man har indflydelse på eget liv og hvordan man vil bo.

Vi sætter højere mål end loven

Med dette for øje har vi formet vore egne mål for, hvad vi tilbyder beboeren i hverdagen. Disse mål ligger ud over de lovpligtige mål.

  • Vi vil tilbyde beboerne et trygt sted at være. Her skal man så vidt det er muligt kunne realisere det liv man ønsker, efter evner eller med hjælp fra pårørende, personale eller frivillige.
  • Vi vil så vidt det er muligt, i fællesskab styrke beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder.
  • Vi vil skabe tid og rum for selvudfoldelse. Ved bl. a. at tilbyde et tværfagligt team og ved beboermøder at styrke beboernes evne til selv at bestemme.
  • Vi vil løbende styrke medarbejdernes personligt og fagligt kvalifikationer. Dette vil vi gøre for at skabe høj faglighed og professionalisme omkring beboerne.
  • Vi vil i samarbejde med pårørende tilstræbe, at beboerne bevarer forbindelse til netværk og til omverdenen så vidt det er muligt. Dette vil vi gøre ved at gøre Akaciegården til et hjem hvor også pårørende føler sig hjemme når de kommer på Akaciegården.

Værdier for Akaciegården

Vi genkendes på vores værdier på følgende måde i forhold til beboere og pårørende:

Respekt

På Akaciegården giver respekt mening og værdi, bl.a. når vi lytter til beboerne og de pårørende, når vi accepterer deres holdninger og meninger, og tager beboernes personlighed alvorligt. Vi vil medvirke til at beboerne bevarer deres værdighed, og vi vil respektere de pårørendes engagement i beboerens situation under hensynstagen til beboerens eget ønske.

Samarbejde

På Akaciegården giver samarbejde mening og værdi, når vi giver beboere og pårørende fyldestgørende information og mulighed for udveksling af gensidige forventninger.

Og når vi giver beboere og pårørende mulighed for at styrke samarbejdet med medarbejderne ved at mødes til regelmæssige sociale arrangementer.

Indflydelse

På Akaciegården giver indflydelse mening og værdi, når det er muligt at deltage i tilrettelæggelse i egen personlige pleje og døgnrytme.

Og når man medvirker ved tilrettelæggelse af menuplan og egen kost, i tilrettelæggelse af egne aktiviteter og

i Akaciegårdens beboersamarbejdsorganer.

Fleksibilitet

På Akaciegården giver fleksibilitet mening og værdi, når vi tager størst mulig hensyn til beboernes og de pårørendes ønsker. Når vi kan afvige fra rutiner og prioritere, hvad der er vigtigst i den enkelte situation.

Vi er åbne over for nytænkning og kreativitet.

Åbenhed, tillid, troværdighed

På Akaciegården giver åbenhed, tillid og troværdighed mening og værdi, når vi lytter og giver os tid og når vi sikrer en god kommunikation, både mundtligt og skriftligt.

Vi vil orientere beboere og pårørende om, hvad de har indflydelse på, og hvad de ikke har indflydelse på.

Vi vil være åbne overfor konstruktiv kritik og vi vil agere professionelt og fagligt velfunderet.

Loyalitet

På Akaciegården giver loyalitet mening og værdi, når vi overholder tavshedspligten, og når vi er loyale i forhold til at overholde aftaler.

Vi genkendes på vores værdier på følgende måde I forhold til medarbejderne:

Respekt

På Akaciegården giver respekt mening og værdi, når vi er lydhøre overfor hinanden og udviser respekt over for kolleger ved at respektere forskellighed, både personligt og fagligt. Når vi respekterer hinandens faglige kvalifikationer og på baggrund af disse anerkender hinandens arbejde. Når det daglige arbejde tilrettelægges i overensstemmelse med Akaciegårdens værdigrundlag.

Samarbejde

På Akaciegården giver samarbejde mening og værdi, når vi udviser samarbejdsvilje og tager initiativ til løbende forbedringer af samarbejdet overfor kolleger og på alle niveauer i organisationen.

Indflydelse

På Akaciegården giver indflydelse mening og værdi, når medarbejderne har mulighed for indflydelse på planlægning af eget arbejde og arbejdssituation. Når medarbejderne har mulighed for at deltage i udviklingsprocesser, være aktiv i Akaciegården’s forskellige samarbejdsorganer og i planlægning af egen kursusaktivitet.

Fleksibilitet

På Akaciegården giver fleksibilitet mening og værdi, når vi udviser fleksibilitet overfor kolleger og er fleksible i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Vi styrker fællesskabsfølelsen ved at tage hensyn til og hjælpe hinanden i dagligdagen.