Arbejdspladsen

Akaciegårdens personalepolitik har til formål:

  • At skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser, der sikrer den enkelte medarbejder størst mulig medindflydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation
  • At tiltrække, fastholde og udvikle en fleksibel, effektiv og høj fagligt velfunderet medarbejderstab, som sikrer at Akaciegården kan løse sine opgaver med størst mulig brugertilfredshed og kompentencer.

Akaciegården lægger vægt på at personalepolitikken udvikles gennem:

Rekruttering

Introduktion

Personalebedømmelse

Kompetenceudvikling

I forbindelse med stillingsbesættelse nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af lederen indenfor det pågældende fagområde, samt repræsentanter fra medarbejdergruppen der indgår som daglig samarbejdspartner. Ved beslutning om besættelse af stillinger tilstræbes enighed i ansættelsesudvalget. Såfremt enighed ikke opnås, træffer forstanderen den endelige beslutning.

Frederiksberg kommune har indført krav om forevisning af straffeattest ved ansættelse på ældreinstitutioner, herunder plejehjemmene og hjemmeplejen. Endvidere autorisationstjek fortages.

Alle nyansatte medarbejdere deltager i et fælles introduktionsprogram over 2 dag, som afholdes hver halve år. Introduktionen har til formål at give den nyansatte en bred indsigt i plejehjemmets samlede funktion og enheder. Fællesintroduktionen efterfølges af en specifik introduktion i det pågældende fagområde, som kan have 1-2 ugers varighed.

De første 3 måneder af ansættelsen betragtes som gensidig prøvetid. Efter ca. 1½ måned foretages en foreløbig evaluering af ansættelsesforholdet, hvor lederen og den ansatte mødes til midtvejsevaluering. Efter senest 2½ måned af prøvetiden foretages den endelige personalebedømmelse med henblik på fastsættelse.

For at give den enkelte medarbejder udviklingsmuligheder på jobbet, afholdes der efter ønske og behov medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Der holdes ligeledes lederudviklingssamtaler (LUS) med lederne, for at sikre sammenhæng mellem de service- og udviklingsmål der er gældende for Akaciegården. Plejehjemmet har i flere år arbejdet med værdi baseret ledelse og der er efterfølgende indført gruppeudviklingssamtaler (GRUS) for alle medarbejdere. Samtalerne har til formål at afdække gruppens behov for kompetenceudvikling i forhold til gruppens samlede arbejdsopgaver, samt at skabe fælles forståelse for gruppens mål, krav og ansvarsområder.

Akaciegården lægger vægt på at have en veluddannet og kvalificeret medarbejdergruppe til løsning af de mangeartede opgaver. Medarbejdere på alle niveauer deltager derfor i stor kursusvirksomhed såvel internt som eksternt. Der afsættes årligt ca. 150.000 kr. til afholdelse af kurser for personalet på plejehjemmet og ældre- og handicapboligerne.

Organisationsdiagram

Klik på billedet for at forstørre

 

Arbejdsmiljø

Der er valgt for alle afdelinger. arbejdsmiljøsrepræsentanter har et godt samarbejde på tværs af afdelingerne på Akaciegården.

Akaciegården gennemfører arbejdspladsvurdering (APV) hver 3. år. Dog gennemfører vi APV efter behov, ikke mindst i forbindelse med indflytning af nye beboere eller i forbindelse med ændring af en plejesituation.

Der lægges vægt på, at medarbejderne har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette sker blandt andet via arbejdsmiljøorganisationen og med gennemførelsen af APV.

Akaciegårdens sociale ansvar

Samfundet

Vi er en socialt bevidst virksomhed og tager vores sociale ansvar alvorligt. Derfor har Akaciegården i samarbejde med foreningen af Nydanskere indgået et samarbejde og har uddannet alle ledere som mentorer. Mentorerne kan få tilknyttet en mentee, her er tale om borgere med udenlandsk baggrund og kan guide og vejlede disse til et fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Medarbejderne

Alle kan blive ramt af kriser og derfor kan der opstå situationer, hvor der kan blive behov for særlige hensyn. Det er vigtigt at der i den situation både tages hensyn til den kriseramte medarbejder samt medarbejderne som er tilbage i organisationen. Vi søger at finde en løsning sammen med medarbejderen i det enkelte tilfælde. Det kan være i forbindelse med sygdom, langtidssygdom, familiemæssige forhold, behov for nedsat arbejdstid, ændring af arbejdstider m.v.

Danskundervisning

Gennem årene er der kommet et tiltagende behov for efteruddannelse i dansk, enten for medarbejder med en udenlandsk baggrund, eller af medarbejdere med behov for efteruddannelse som følge af ordblindhed eller lignende. Derfor har Akaciegården indgået et samarbejde med Frederiksberg Kommunes VUC. Formålet er at styrke medarbejdernes danskkundskaber i forhold til de faglige og arbejdsmæssige opgaver.